KalDer Türkiye Kalite Derneği Bursa Şubesi
E-Bülten

Toplam Kalite Bir Yaşam Biçimidir

2024
Sayı:266

Duyuru / Announcement

9. KalDer Bursa Uluslararası Karikatür Yarışması
Yarışma konusu: “BELİRSİZLİKLER DÜNYASINDA…”
Son başvuru tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi
Yarışma uluslararası kapsamda olup amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açıktır.

9th KalDer Bursa International Cartoon Contest
Contest Topic: “IN THE WORLD OF UNCERTAINITIES…”
Last date for application: Monday, January 30, 2023
The contest is receptive internationally for all amateur and professional caricaturists.

bilgi için / for information

BAŞVURU FORMU

ŞARTNAME  

---------

APPLICATION FORM

SPECIFICATION 


*Form açılmıyorsa, buradan kopyalarak gönderebilirsiniz. / If the form does not open, you can copy it from here and send it.

9. KalDer Bursa Uluslararası Karikatür Yarışması

Başvuru Formu

Adı Soyadı

 

Telefon

 

E-Posta

 

Adres

 

Gönderilen Eser Sayısı

 

Gönderme Tarihi

 

Başvurduğunuz kategoriyi aşağıdaki seçeneklerden işaretleyiniz.

Yetişkinler Kategorisi (17 yaş ve üzeri)
Gençler Kategorisi (16 yaş ve altı)

Eserlerin gönderileceği e-posta: bursa@kalder.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9th. KalDer Bursa International Cartoon Contest

Application Form

Name, Surname

 

Telephone

 

E-Mail

 

Address

 

Number of Works

 

Sending Date

 

Mark the category you applied from the options below :

Adult Category (at the age of 17 and above)
Young Category (at the age of 16 and below)

E-mail Adress for the Works to be sent: bursa@kalder.org


-----------------------------------------------

BELİRSİZLİKLER DÜNYASINDA…

Her an her şey olabilir…
Riskler, fırsatlar, tehditler…
Ve Belirsizlik…

Günümüz dünyasına baktığımızda her birey ya da her toplum kendisini ‘belirsizlik’ içinde hissettiği zamanları yaşamış ve yaşamaya da devam edecek diyebiliriz. Doğada belirsizlik, işte belirsizlik, ekonomide belirsizlik…

Önümüzdeki yakın yıllar küresel amaçlara erişmek, yaşam döngüsünde sağlıklı bir işleyişi kurmak için kritik önem taşıyor. Bilim insanları, eğitimciler, STK’lar, sektör temsilcileri; farklı zorluklarla baş edebilecek, ekolojik okuryazarlığı olan, etik değerlere sahip, tüm canlılara saygı duyan, derin düşünebilen, toplumsal fayda için insan zihninin yeteneklerini ortaya çıkaracak bireyler ve liderler yetiştirmeye odaklanmak gerektiğine dikkat çekiyorlar. 

Mevcut tüketim alışkanlıklarımızla herkes için sonsuza dek yetecek doğal kaynak bulmamız imkansız. Olası savaşların insanlığı ve dünyamızı felakete sürükleyeceği açık. Geçim kaynakları, göç ile ortaya çıkan sosyal uyum erozyonu, bulaşıcı hastalıklar, çevresel problemler, temiz su ve gıdaya erişim ve daha çok pek sorun çözüme kavuşturulmadan belirsizliklerle yönetilmeye devam ediliyor. 

Belirsizlikler dünyasında; olası krizleri, beraberindeki riskleri, fırsatları iyi anlamalı ve analiz edebilmeliyiz. Tüm paydaşların rasyonel çözümler üretmesi ve bu çözümleri kaliteli bir anlayış ile yönetmesi, belirsizliği bir felaket psikolojisi olarak benimsemek yerine fırsata dönüştüren toplum yapıları oluşturmak sayesinde belirsizlikler dünyasını yöneterek avantajlı hale getirmek mümkün. Her dünyalı hem ülke hem de dünya vatandaşı olmayı başarmak zorunda. 

-------------------------------------------------------------------------

In the World of UNCERTAINITIES…

Anything is possible in anytime…
Risks, opportunities, threats…
And uncertainty…

Nowadays people live in the world of uncertainty, and it seems that will continue…
Impact is visible on Nature, business and economy as well

In order to overcome these phenomena and turn back to normal lifecycle, acting globally is crucial. Scientists, educators, civil society organizations and sector representatives draw attention to the need of personal characteristics on individuals and leaders
Those are respectively ability to cope with, intellectual mindset, ethic, respect, critical thinking which bring benefit to society and humanity. 

It is impossible for us to find natural sources to meet demand with our current consumption habits. It is clear that wars make it worse for humanity and our world. Livelihoods, erosion of social cohesion caused by migration, infectious diseases, environmental problems reaching foods and clean water and many other problems are continued to be governed with uncertainties without being resolved. 

In the world of uncertainties, we should be able to understand and analyze crises, the risks and opportunities. It is possible to turn uncertainties into opportunities instead of admitting as a disaster. Also leverage from uncertainty is a matter of rising rational solutions in scope of better quality for life. As a citizen of this country or this world and human being, everyone has to overcome challenge.

------------------------------------------------
Yarışmaya son başvuru tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi
Yarışma uluslararası kapsamda olup amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açıktır.
Katılım: En fazla üç karikatür, e-posta ile 300 dpi jpg formatında bursa@kalder.org adresine gönderilecektir.
Gönderilen karikatürler yayınlanmış olabilir. Ancak başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. Çalıntı ve benzerlik tespiti için gönderilen karikatürler www.facebook.com/kalder.bursa sosyal medya hesabında yayınlanacaktır. Yayının başlangıç ve bitiş günü daha sonra duyurulacaktır. Belirtilen tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.  
Yarışmaya gönderilen karikatürler KalDer’in organizasyonlarında (afiş, kitap, albüm, kartpostal, broşür, davetiye, sergi vb) basılıp kullanılabilecek, internet ortamında yayınlanabilecektir. Eserlerden birisi 11 Mayıs 2023 tarihinde Bursa’da düzenlenecek olan 20. Kalite ve Başarı Sempozyumu’nun ana görseli olarak kullanılabilecektir.  Bunun dışında tüm yayın hakları eser sahibine aittir. Yarışmaya eser gönderen sanatçı bu şartları kabul etmiş sayılır. 
Kategoriler (Hangi kategori için başvuru yapıldığı formda belirtilmelidir)
Yetişkinler Kategorisi (17 yaş ve üzeri)
Ödüller:
-Birincilik Ödülü 9.000TL ve plaket
-İkincilik Ödülü 6.000 TL ve plaket
-Üçüncülük Ödülü 3.000 TL ve plaket
-Üç adet mansiyon plaketi
-Anadolu Karikatürcüler Derneği Özel ödülü (plaket)

Gençler Kategorisi (16 yaş ve altı)
Ödüller:
-5 adet başarı sertifikası 
-15 adet finalist sertifikası

Açıklama: Ödül kazanan sanatçılara para ödülü ve plaketleri 2023 Mart ayı içerisinde gönderilecektir. Yurtdışındaki sanatçıların ödemeleri, bankadan ödemenin yapıldığı güne ait döviz kuru dikkate alınarak dolar üzerinden yapılacaktır.
Sonuçlar 15 Şubat 2023 Çarşamba günü www.facebook.com/kalder.bursa  sosyal medya hesabından açıklanacaktır.

-----------------------

Last date for application: Monday, January 30, 2023
The contest is receptive internationally for all amateur and professional caricaturists.
Limited with three (3) caricatures, may be e-mailed to bursa@kalder.org in 300 dpi jpg format.
The caricatures can be published, yet should not be awarded in another competition. The caricatures will be published at www.facebook.com/kalder.bursa social media account for detection of plagiarism and resemblance. Beginning date and expiry date of publishing will be announced later. Objections will not be considered after the dates specified.
Competing caricatures may be printed and used in KalDer organisations (posters, books, albums, postcards, brochures, invitations, exhibitions, etc.) and published in internet environment. One of the artworks may be used as the main visual of the 20th Quality and Success Symposium which will be held in Bursa on the date of 11th May 2023. All remaining publication rights belong to the author. Competitors are considered to have an agreement in these conditions.
Categories (You need to indicate your category for which you applied on the form.)

Adult Category (at the age of 17 and above )
Prizes:
-1th Place 9.000 TL ve Plaque
-2th Place 6.000 TL ve Plaque
-3th Place 3.000 TL ve Plaque
-Three Honorable Mention Plaques
-Anatolian Caricaturists Society Special Award (Plaque)

Young Category (at the age of 16 and below)
Prizes:
-5 achievement certificates
-15 finalist certificates

Explanation: Reward money and plaques will be sent to respective winners in March 2023. Reward money will be paid according to exchange rates of the date of payment in USD for international artists.
Results will be announced at www.facebook.com/kalder.bursa social media account on Wednesday, February 15, 2023.

bursa@kalder.org

Geri